fbpx

Obozy taneczne

21.01.07.
21.02.07

Synergy Team JULY

by Maurizio Vescovo, Pasha Zvychaynyy & Polina Teleshova

Sangate Hotel, Warszawa, PL

21.01.07
21.02.07

Synergy Team July

by Maksym Bulanyi

Warszawa, PL

27-31
08.2020

Airdance Summer Camp by Vladimir Sharapov ( 4 dni )

Stationary Workshop

Warszawa, PL

21-23
08.2020

AirDanza Bachata Reunión

Stationary Workshop

Warszawa, PL

18 – 19.
07.2020

Workshop by
Maurizio Vescovo

Stationary Camp

Warszawa, PL

11/12/13
06.2020

Back to the Floor

Online Camp

Online, EU

11/12/13
06.2020

Back to the Floor

Stationary Camp

Warszawa, PL

30 – 31
05.2020

Maraton V.I.P Bachata Latino

Stationary Camp

Warszawa, PL

2-4.09/
19-22.09

Synergy Team

Stationary Workshop

Warszawa, PL

27-31
08.2020

Airdance Summer Camp by Vladimir Sharapov ( 4 dni )

Stationary Workshop

Warszawa, PL

21-23
08.2020

AirDanza Bachata Reunión

Stationary Workshop

Warszawa, PL

18 – 19.
07.2020

Workshop by
Maurizio Vescovo

Stationary Camp

Warszawa, PL

11/12/13
06.2020

Back to the Floor

Online Camp

Online, EU

11/12/13
06.2020

 

 

Warszawa, PL

30 – 31
05.2020

SYNERGY TEAM JULY

Sangate Hotel, Warszawa, PL